SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı:

Madde 1- (Değişik: 12/12/2015 tarihli Genel Kurul Gündem Madde 7)

Federasyonun Adı: Sağlık İdarecileri Dernekleri Federasyonu’dur.

Kısa Adı “SİDEF”dir.

Federasyonun Merkezi Ankara’dır.

Federasyonun Amacı:

Madde 2-Federasyonun Amacı:

2.1-Federasyonun amacı, bağlı dernek üyelerinin sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmak aralarındaki dayanışmayı artırmak üyelerinin mezun oldukları üniversite ile aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmek mezunlara iş imkanları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, mezunlarının mesleki sorunları ile ilgilenmek. Benzer amaçlar için faaliyet gösteren diğer federasyon, dernek, kurum ve kuruluşlarla temas ve işbirliğinde bulunarak ortak etkinlikler gerçekleştirmek. Sağlık sektöründe yönetsel düzeyde bilimsel araştırmaları planlamak, yürütmek değerlendirmelerde bulunmak.

Sağlık yönetim politikalarına katkıda bulunmak, üniversitelerle işbirliğine giderek danışmanlık, yatırım, yönetim geliştirme, sağlık arz ve talepleri, piyasa analizi, sağlık hizmet araştırmaları alanında projeleri koordineli olarak yürütmek. Sağlık kurumları yöneticileri meslek grupları olarak sağlık yönetimi sorunlarının çözümüne yönelik önerilerde bulunmak için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak.

2.2-Federasyonu Kuran Dernekler:

 1. Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği
 2. İç Anadolu Sağlık İdarecileri Derneği
 3. Ege Sağlık İdarecileri Derneği
 4. İzmir Ege Sağlık İdarecileri Derneği
 5. Güney Marmara Sağlık İdarecileri Derneği

 

2.3-Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi:

1-Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Federasyon gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

5-Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

7-Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9-Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10-Gerekli izin alınarak, federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak,

17-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

18-Başarılı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu vermek,

19- Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kuruluşlara maddî yardımda bulunmak,

20- Gerekli görülmesi halinde konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak.

 

Federasyonun Faaliyet Alanı:

Madde 3- Federasyonun Faaliyet Alanı:

Federasyon, sağlık hizmetleri yönetimi alanında faaliyet gösterir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

 

Madde 4-Sağlık İdarecileri Dernekleri Federasyonun amacına uygun olan dernekler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

 1. a) Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. b) Çıkma İle: Hiç kimse federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üye derneğin üyeliği askıya alınır, kesin çıkış işlemleri genel kurul kararı sonunda kesinleşir. İstifa eden üyenin üyelikten ayrılma veya çıkarılması üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 3. c) Çıkarılma İle: Federasyon üyeliğinden istifa sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları:

Madde 6- Her üyenin;

Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Her üye derneğin genel kurulunca seçilmiş veya genel kurulca yönetim kuruluna seçme yetkisinin verilmesi halinde seçilen delegeler vasıtası ile federasyonun faaliyetlerine katılır. Mevcut dernek başkanları ile eski federasyon genel başkanları genel kurulun tabii üyesidir. Her derneğin genel kurula 5 delege ile katılma hakkı vardır. Her derneğin 20 üyesine karşılık bir delege seçilir. Genel kurulca seçilerek federasyona genel kuruldan bir ay evvel asıl ve yedek delegelerin isimleri yazılı olarak bildirilir. Delegenin ölümü veya istifası halinde mensubu bulunduğu dernek yedek üyelerinden sırası ile asıl üyeliğe davet edilir.

Üyelerin Yükümlülükleri:

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

 1. a) Ödenti Verme Borcu: Üyeler bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL. giriş aidatı öderler ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. Her üye dernek, derneğinde kayıtlı üye sayısına göre aidat öder.
 2. b) Diğer Yükümlülükler: Üyeler, federasyon tüzüğüne uymak ve federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyon Organları:

Madde 8-(Değişik: 12/12/2015 tarihli Genel Kurul Gündem Madde 7)

Federasyonun Zorunlu Organları:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:

Madde 9- Genel kurul ilanda belirtilen mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılacak delegeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili yeteri kadar kâtip seçilerek kongre divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi divan başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve divan başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

 • Genel Kurul:
 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 • Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek 3’te yer alan genel kurul sonuç bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış federasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 • Toplantı Usulü ve Tüzük Değişikliği:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır, delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 10- (Değişik: 12/12/2015 tarihli Genel Kurul Gündem Madde 7)

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Federasyon organlarının seçilmesi,

2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ya da bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Federasyonun fesih edilmesi,

13- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14- Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

15- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Yetkileri:

 

Madde 11- (Değişik: 12/12/2015 tarihli Genel Kurul Gündem Madde 7)

11.1- Yönetim Kurulunun Oluşumu:

Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak genel başkan, genel başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

11.2-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

1- Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7- Her  faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10- Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri ile Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

 

Madde 12- (Değişik: 12/12/2015 tarihli Genel Kurul Gündem Madde 7)

12.1- Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:

1-Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

2-Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

3-Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

4-Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyeceği beyannameyle her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

5- Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

6-Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

7-Federasyonun bölge temsilcilikleri açması halinde temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

8- Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

9- Mevzuatta federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

12.2- Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

Genel başkanın bulunmadığı hallerde genel başkan yetkilerini kullanır genel başkanın verdiği görevleri yerine getirir.

12.3- Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:

1- Genel sekreter federasyon binasının düzeninden çalışma şeklinden sorumludur.

2-Federasyona ait yazışmaları sağlar. Genel başkan yerine imza atar.

3- Toplantı gündem maddelerini hazırlar yönetim kurulu üyelerine bildirir.

4- Üye defterini tutar gelen, giden evrak dosyalarını tanzim eder.

5- Karar defterini tutar, alınan kararların karar defterine yazılmasını sağlar.

6- Genel başkanın vereceği görevleri yapar.

12.4- Denetleme Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri:

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler:

Federasyonun Gelirleri:

Madde 13- Federasyonun Gelir Kaynakları:

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL. alınır. Üye aidatı olarak derneklerin üye sayılarına göre genel kurulun tespit edeceği aidat alınır,

2-Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar, banka faizleri,

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 • Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Devlet bütçesinde yapılan yardımlar, bu yardımların 2/3 federasyona bırakılır 1/3 ise dernekler arasında pay edilir.

8- Diğer gelirler.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri:

Madde 14- Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” ayda bir düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul:

Madde 15-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Federasyonun İç Denetimi:

Madde 16-Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyonun Feshi ve Tasfiye:

Madde 17- Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde federasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun üye derneklerimize devredilir.

Bu federasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 18-Federasyon ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma:

Madde 19-Federasyon sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar:

Madde 20-Federasyon, mevzuat doğrultusunda tutması gereken üye kayıt, karar, işletme hesabı, demirbaş eşya,  alındı belgesi kayıt defteri ve evrak kayıt defterlerini tutar.

Ancak, alındı belgesi kayıt defteri, demirbaş defteri ve envanter defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Hüküm Eksikliği:

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İş bu federasyon tüzüğü 21 (yirmibir) maddeden ibarettir.