Dünyada ve ülkemizde görülen COV|D-19 salgını nedeni ile Nisan ayında yapılması gerekirken İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile iptal edilen ve zamanında yapılamayan federasyonumuzun lll. Olağan Genel Kurul Toplantısı pandemi yasaklarının kademeli olarak kaldırılması ile yönetim kurullarının yapılmasana izin verilmesi sonucunda federasyonumuzun lll. Olağan genel kurul Toplantısının 29 TEMMUZ 2O21 tarihinde saat 11:00’de Ostim OSB mah. Alınteri Bulvarı 1151 sok. Gül 86 koop. No:1/91 Yenimahalle / ANKARA adresindeki federasyon merkezinde yarılmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 28 AĞUSTOS 2021 tarihinde saat 14:30‘da yine aynı adreste yatılmasına karar verilmiştir.

Tüzüğün ilgili maddeleri doğrultusunda Derneğiniz adına lll. Olafian Genel Kurul Toplantısına katılacak asil ve yedek delegelerin (her derneğin 5 delege hakkına, her 10 üyesine karşılık ayrıca birer delege sayısı dikkate alınmak kaydıyla) seçilerek, seçilen delegelerin adı, soyadı, telefon no ve e-posta adreslerinin federasyonumuza gönderilmesi ayrıca Derneğinizce seçilen delegelere ilan metninde ve yukarıda bildirilen lll. Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, günü, saati, yeri ve ekte gönderilen gündemin tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

RAMAZAN ATA

SiDEF GENEL BAŞKANI

III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve yoklama

2) Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

2) Divan Heyetinin Oluşturulması

3) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

5) Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü

6) Federasyon tahmini bütçesinin oluşturulması, görüşülmesi ve kabulü

7) Tüzük değişikliği, tüzüğe ekleme yapılmasının görüşülmesi ve oylanması

8) Genel Başkan Seçimi

9) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

10) Dilek ve temenniler ve kapanış