SİDEF 2. Genel Kurul Toplantısı Genel Başkan Celal Şimşek’in açılış konuşmasıyla başlamış, çoğunluk aranmaksızın yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantı başlatılmıştır.

Gündem’im 3. maddesi gereğince Divan Başkanlığı seçimine geçilmiş Başkan adayı istenmiş ve Divan Başkanlığı’na Erman EMİROĞLU, Başkan Yardımcısı olarak Işık ÖZCAN, Katip Üyeliklere Kiraz ELİTAŞ ve Nazife ÖZTÜRK aday gösterilmiş başkaca aday olmadığından yapılan oylamada oy birliğiyle Divan Üyelerden teşekkül etmiştir.

Divan Başkanı Erman EMİROĞLU tarafından gündem maddeleri okundu gündem maddesine öneri olup olmadığı soruldu. ASİD üyesi Fatma KAHYAOĞLU Sağlık Yönetimi mezunu gençlerin Derneklere dahil edilmesi konuşunu önerdi. Bu konunun dilek ve temenniler kısmında görüşülmesine karar verildi.

Gündem maddelerinde değişiklik olmadı ve günden gereğince faaliyet raporunun okunmasına geçildi. SİDEF Başkanı Celal ŞİMŞEK tarafından faaliyet raporu okundu, rapor Genel Kurul Divanına yazılı olarak teslim edildi. Denetleme kurulu raporu okundu. Faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporu Genel Kurul Delegelerinin ibrasına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerine devam edildi.      Gündem maddeleri görüşüldü. Gündemin 10. maddesinde “Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 15.04.2016 tarihli ve 15414 sayılı yazıları gereğince;

  1. a) Tüzüğün 5/b maddesinde yer alan üyeliğin askıya alınması askıya alınması ile ilgili ifadelerin tüzükten çıkartılması,
  2. b) Tüzüğün 9. maddesinde yer alan “mahallin en büyük idare amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır.” ifadesinin tüzükten çıkartılması,

c)Tüzüğün 9.2 maddesinin Dernekler Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili tüzük değişikliğinin görüşülerek yapılması” konuları oylandı; oy birliği ile karar verildi.

3 yılda bir yapılan Genel Kurulun 2 yılda bir yapılması konusunda oylama yapıldı, oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurulda oylama sistemi delegelere soruldu. Yönetim Kurulu asil üyeleri ve yedek üye listeleri oylamaya sunuldu. Yeni Yönetimin asil ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir;

YÖNETİM KURULU ASİL                                                      YÖNETİM KURULU YEDEK

1- Ramazan ATA                                                                      1- Hasan KÜSMÜŞ

2- Gültekin BAYRAKTAR                                                       2- Nuh AKDEMİR

3- Orhan ATASOY                                                                   3- İsmail DÖNERTAŞ

4- Muzaffer ERK                                                                      4- Şule SOYLU

5- Halil İbrahim SIRAKAYA                                                    5- Betül İŞPAK

6- Hanife KAZMAZ                                                                 6- Mevlüt ÖZKARAN

7- Ali ÜNAL                                                                             7- Nazife ÖZTÜRK

Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri okundu. Yeni Denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir;

DENETLEME KURULU ASİL                                                 DENETLEME KURULU YEDEK

1- Cengiz KİTAPÇI                                                                   1- Abdullah SAVAŞ

2- İsmail BAŞ                                                                           2- Oktay YENİÇULHA

3- Mehmet Ali KAHYAOĞLU                                                 3- Emine KOÇAK

 

olarak belirlendi.

 

DİLEK VE TEMMENİLER

Sağlık İdaresi Dernekler Federasyonu bünyesinde bulunan Derneklere ve SİDEF bünyesine öğrenci, yeni mezun bu alana yeni giren genç meslektaşlarımızın bu platforma kazandırılması konusu önerildi. Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi ve muadili bölümlerin öğrencilerinin de Derneğe alınması için yasal yolların araştırılması önerildi.